DIT - Digital Image Technician

 

dFilm AS har knyttet til seg fire dedikerte DIT’er. Dette er kvalifiserte personer med full opplæring i våre verktøy. En DIT sørger for at all data og metadata håndteres riktig uansett forhold. dFilm AS har aktivt jobbet for å etablere en standard for sikker backup i samråd med Lyberg og Partnere AS (se forsikring PDF). I samarbeid med Storyline Studios AS sørges det for sikker lagring fra start til slutt.

Gjennom et tett samarbeid med Drylab R&D er våre DIT'er aktivt med på utvikling av unike verktøy for digital filmbehandling på sett.
Vi har kompetanse på D-21 og SI2K ved siden av RED. Ta kontaktmail icon for konsultasjon om din digitale produksjon.

Arbeidsbeskrivelse/definisjon:

Digital Imaging Technician (DIT)/ Digital Bilde Teknikker (DBT)

(samt: Digital Film Teknikker (DFT), Camera Supervisor, Camera Consultant, Digital Camera Consultant (DCC), Digital Camera Supervisor (DCS), HD Supervisor (HDS), Digital Imaging Supervisor)

Innledende, generell beskrivelse

Den økende digitaliseringen av hvert enkelt steg i filmproduksjonen har stor innvirkning filmfotografens rolle og arbeid på flere måter, noe som ikke bør undervurderes. En side er hele prosessen rundt bildeopptak, bildeprossesering og de endringer det medfører i bruk av verktøy, og i måter å produsere på. I tillegg er det en konstant forventning til alle avdelinger/ledd/felt om å stadig produsere raskere og mer effektivt.

Digitale produksjoner krever ofte en ytterligere person (fagfunksjon) med riktig spesialisering i kamerateamet/avdelingen som kan ta over de nye arbeidsoppgavene som følger av digitaliseringen og som kan veilede teamet.

Dersom det er nødvendig, kan han/hun utføre en fortløpende generell, teknisk kvalitetssjekk av materialet på sett (location). Denne kvalitetssjekken vil ikke erstatte den endelige tekniske sjekken av bildematerialet i postproduksjonen, men vil være et meget viktig bidrag til produksjonssikkerheten, der målet er å sikre best mulig kvalitet på det digitale bildematerialet.

En DIT er en spesialisert teknikker og en veileder for kamerateamet. Han/hun skal være en støtte og en rådgiver for kamerateamet i deres tekniske og kreative arbeid i bruken av et elektronisk kamera. En DITs arbeidsområder vil være i preproduksjon (forberedelsesfasen), så vel som under selve produksjonen og i postproduksjonen. Han/hun vil også fungere som et viktig og nyttig bindeledd underveis, mellom settet (location/produksjonen) og postproduksjon.

Profesjonell bakgrunn og egenskaper

En DIT har:
 • Kunnskap om prosessen innen film og TV produksjon, i tillegg til mulige forskjeller mellom de to i form av produksjon og post-produksjon.
 • Utvidet kunnskap om gjeldende kameraer, lagrings medier og deres respektive muligheter og begrensinger.
 • En grunnforståelse for lyssetting, optikk og filtere. Fargeteori samt teknisk og kreativ lyseksponering.
 • Dybdekunnskap om video, digitalteknologi og referanseteknologi i praksis. Behersker bruk av waveform monitor, vectorscop og histogram.
 • Gode datakunnskaper og kjennskap til nødvendig tillegssutstyr, f.eks. evne til å vurdere datasikkerheten for forskjellige lagringsmedier for bildeopptak og ha evne til å gjøre kameraspesifike justeringer.
 • Basiskunnskap om arbeidsflyt/workflowløsninger i postproduksjon, f.eks fargekorrigering og overføring til filmprint.

Forberedelser:

 • Veilede (være konsulent for) Fotografen i valg av produksjonssystem.
 • Planlegge arbeidsflyt.
 • Teste fotografens visuelle konsept med tanke på gjennomførbarhet både under produksjon og i postproduksjon.
 • Teste grundig og klargjøre utstyr i samarbeid med b-foto og postproduksjon.
 • Dersom det er nødvendig, kalibrere og stå for klargjøring av visuelt utstyr.
 • Dersom det er nødvendig, finjustere datastrukturen/behandlingen av data i konsultasjon med postproduksjon.
 • Klargjøre og tilpasse et utvalg av utstyr i samarbeid med b-foto og kameraassistent.
 • Sette opp, klargjøre og, om nødvendig, endre oppsettet av utstyr og kontrollere at dette fungerer, for eksempel gjøre justeringer for funksjonalitet/kompatibilitet når det jobbes med flere kameraer.
 • Planlegging og organisering/koordinering av utstyret i konsultasjon med b-foto og kameraassistent.

Under opptak:

 • En DIT jobber med Fotografen for å implementere den ønskede bilde karakteristikk ved hjelp av riktige tekniske valg.
 • Gjør den første tekniske evalueringen på sett. Visuell verifisering av bilde.
 • Ansvarlig for vedlikehold av den tekniske arbeidsflyt under opptak og datalagring.
 • Behandling av data på location.
 • Operatør for spesialutstyr, f.eks. recordere, signalkonvertering.
 • Tett samarbeid med b-foto, f. eks, fokuskontroll og eksponering. Samarbeid med andre fagfunksjoner, f.eks lyd.
 • Reparering av små tekniske feil så langt det lar seg gjøre på sett.
 • Hjelper med oppsett av utstyr (video village, måleinstrumenter, monitor, opptak) i samarbeid med kameraassist og b-foto.
 • Endring av opptaks parametere for å optimalisere den ønskede bilde karakteristikk.

Postproduksjon:

 • Hvis påkrevet, teknisk og visuell sjekk av bildematerialet på postproduksjonshuset, med riktig utstyr.
 • Hvis ønskelig, legge til rette for og lage dailies/rushes og klippefiler i samarbeid med postproduksjon.
 • Utstyrslogisitkk, for eksempel overlevering av materialet til postproduksjon, lagring av data, dataoverføring etc.
 • Tilbakelevering av utstyr i samarbeid med b-foto og kameraassistent.